Kết quả thi

Nhấn vào các tiêu đề bên dưới để tải về kết quả thi (file .pdf) cần xem.

Tiêu đề Ngày đăng
Kết quả thi và xét cấp chứng chỉ quốc gia Tin học Trình độ A khóa 3 kỳ thi tháng 5 năm 2015 28/06/2015