Quyết định công nhận danh sách thí sinh trúng tuyển năm học 2017-2018 (Dược sĩ hệ vừa làm vừa học - Khóa 3)

Chi tiết Được viết: 02-01-2018

UBND TỈNH BẠC LI ÊU

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Số: 270/QĐ-CĐYT

Bạc Liêu, ngày 01 tháng 12  năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Công nhận danh sách thí sinh trúng tuyển năm học 2017-2018

  Trình độ trung cấp ngành Dược sĩ, hình thức đào tạo thường xuyên

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ BẠC LIÊU

               Căn cứ Quyết định số 663/QĐ-BGD&ĐT ngày 01/02/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Trường Cao đẳng Y tế Bạc Liêu trên cơ sở Trường Trung học Y tế Bạc Liêu;

               Căn cứ Quyết định số 99/QĐ-CĐYT ngày 29 tháng 6 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Bạc Liêu về việc Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Y tế Bạc Liêu;

Căn cứ Thông tư số 05/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02 tháng 3 năm 2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng;

            Căn cứ Quyết định số 174A/QĐ-CĐYT ngày 15 tháng 9 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Bạc Liêu thành lập Hội đồng tuyển sinh Dược trung cấp hệ không chính quy năm 2017;

Căn cứ vào biên bản xác định tiêu chí trúng tuyển của Hội đồng tại các phiên họp ngày 15 tháng 9 năm 2017, ngày 30 tháng 10 năm 2017, ngày 30 tháng 11 năm 2017;

            Xét đề nghị của Hội đồng tuyển sinh và Trưởng phòng Đào tạo – Nghiên cứu khoa học,

QUYẾT ĐỊNH:

            Điều 1. Công nhận danh sách 43 thí sinh trúng tuyển Dược sĩ trung cấp, hình thức đào tạo thường xuyên, khóa 3, niên khóa 2017- 2019 (Danh sách đính kèm).

            Điều 2. Các ông (bà) Trưởng phòng Đào tạo – Nghiên cứu khoa học, các phòng chức năng, các khoa thuộc Trường Cao đẳng Y tế Bạc Liêu và các thí sinh có tên trên Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

            Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh Bạc Liêu (b/c);

- Như điều 2 (t/h);

- Lưu: VT và ĐT-NCKH.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

Phạm Ngọc Điệp


 

 

 

 

 

 

Danh sách trúng tuyển

UBND TỈNH BẠC LIÊU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN, NĂM HỌC 2017 - 2018
(Chuyên ngành: Dược sĩ trung học, hình thức đào tạo thường xuyên, khóa 3, niên khóa 2017 - 2019)
(Kèm theo Quyết định số  270/QĐ-CĐYT ngày 01 tháng 12 năm 2017)
STT Mã HSSV Họ và tên Ngày sinh Giới tính Nơi sinh
1 TC17004001 Trần Mỹ Ái 29-04-1987 Nữ Hòa Bình, Bạc Liêu
2 TC17004002 Lý Công Bằng 29-12-1968 Nam Hồng Dân, Bạc Liêu
3 TC17004004 Huỳnh Ngọc Bích --1998 Nữ Mỹ Tú, Sóc Trăng
4 TC17004005 Phạm Ái Chân 27-08-1989 Nữ Đầm Dơi, Cà Mau
5 TC17004006 Nguyễn Thị Thu Cúc 10-04-1993 Nữ Cần Thơ
6 TC17004007 Phan Thanh Đặng 19-09-1999 Nam Hòa Bình, Bạc Liêu
7 TC17004008 Lê Ngọc Dễ 01-07-1982 Nữ Giá Rai, Bạc Liêu
8 TC17004009 Nguyễn Chí Dẹn 29-03-1989 Nam Trần Văn Thời, Cà Mau
9 TC17004010 Nguyễn Thị Diệu 30-07-1987 Nữ Vĩnh Lợi, Bạc Liêu
10 TC17004011 Nguyễn Hoàng Diệu 10-10-1969 Nữ Vĩnh Lợi, Bạc Liêu
11 TC17004012 Nguyễn Thị Mỹ Dung 20-10-1984 Nữ Phú Yên
12 TC17004013 Trần Lê Bá Duy 24-12-1995 Nam Vĩnh Lợi, Bạc Liêu
13 TC17004014 Trần Thị Ngọc Hân 16-11-1992 Nữ Thạnh Trị, Sóc Trăng
14 TC17004015 Nguyễn Văn Hòn --1984 Nam Đông Hải, Bạc Liêu
15 TC17004016 Nguyễn Văn Hưng 24-04-1984 Nam Đông Hải, Bạc Liêu
16 TC17004017 Nguyễn Vũ Khanh 22-03-1984 Nam Phước Long, Bạc Liêu
17 TC17004018 Đoàn Việt Khoái 25-08-1985 Nam Đông Hải, Bạc Liêu
18 TC17004019 Phan Thị Xuân 17-06-1978 Nữ Quảng Nam
19 TC17004020 Trần Thị Thảo Loan 12-05-1987 Nữ Bạc Liêu
20 TC17004021 Quách Hưng Lợi 24-12-1992 Nam Bạc Liêu
21 TC17004022 Thạch Lợi 17-12-1983 Nam Vĩnh Lợi, Bạc Liêu
22 TC17004023 Nguyễn Ngọc Mai 09-09-1991 Nữ Bạc Liêu
23 TC17004024 Trần Ánh Minh 13-09-1994 Nữ Hồng Dân, Bạc Liêu
24 TC17004025 Nguyễn Ái My 25-02-1985 Nữ Đông Hải, Bạc Liêu
25 TC17004026 Thạch Thị Mỹ 04-02-1966 Nữ Vĩnh Trạch, Bạc Liêu
26 TC17004027 Nguyễn Thị Hoàng Nga 06-09-1985 Nữ Hòa Bình, Bạc Liêu
27 TC17004028 Huỳnh Chí Nguyện 20-03-1980 Nữ TP Bạc Liêu
28 TC17004029 Ngô Huỳnh Như 09-07-1993 Nữ Đông Hải, Bạc Liêu
29 TC17004030 Lê Thị Huỳnh Như 01-01-1994 Nữ Mỹ Xuyên, Sóc Trăng
30 TC17004031 Trần Quốc Phong 03-02-1984 Nam Phước long, Bạc Liêu
31 TC17004032 Trần Ngọc Thi 01-01-1989 Nữ Đông Hải, Bạc Liêu
32 TC17004033 Trần Thị Thơm 19-06-1992 Nữ Hải Hậu, Nam định
33 TC17004034 Trần Minh Thuận 09-03-1994 Nam Cà Mau
34 TC17004035 Nguyễn Lê Quế Trân 10-11-1999 Nữ Bạc Liêu
35 TC17004036 Lê Thị Trang 26-03-1969 Nữ Vĩnh Lợi, Bạc Liêu
36 TC17004037 Ngô Thị Mỹ Trang 20-02-1986 Nữ Trà Ôn, Vinh Long
37 TC17004038 Nguyễn Thị Trinh 12-01-1995 Nữ Đồng Tháp
38 TC17004039 Trần Thị Tú Trinh 17-04-1987 Nữ Phước Long, Bạc Liêu
39 TC17004040 Võ Thị Tú Trinh 25-11-1989 Nữ Thốt Nốt, Cần Thơ
40 TC17004041 Trần Phúc Vinh 08-01-1986 Nam Bạc Liêu
41 TC17004042 Phan Thị Khả Vy 15-03-1998 Nữ Đông Hải, Bạc Liêu
42 TC17004043 Huỳnh Hồng Vẹn 18-06-1992 Nữ Đông Hải, Bạc Liêu
43 TC17004044 Nguyễn Thị Hồng 18-04-1971 Nữ Nam Ninh, Hà Nam Ninh
Ghi chú: Danh sách này có 43 thí sinh      
        Bạc Liêu, ngày 01 tháng 12 năm 2017
HIỆU TRƯỞNG LẬP BẢNG
(Đã ký) (Đã ký)
Phạm Ngọc Điệp Nguyễn Lê Tuyết Dung

 

 

 

 

 

Các bài viết liên quan:

TKB - Kết quả học tập
Đơn vị liên quan
Số lượng truy cập

Tổng số lượt truy cập: 249170