LỊCH THI TỐT NGHIỆP THÁNG 01 NĂM 2018 (Y SĨ CHUYỂN ĐỔI ĐIỀU DƯỠNG, KHÓA 3, LỚP B)

Chi tiết Được viết: 03-01-2018

TRƯỜNG CĐYT BẠC LIÊU

HỘI ĐỒNG THI TỐT NGHIỆP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

LỊCH THI TỐT NGHIỆP THÁNG 01 NĂM 2018

(Y SĨ CHUYỂN ĐỔI ĐIỀU DƯỠNG, KHÓA 3, LỚP B)

* Đối tượng:

          Y sĩ chuyển đổi Điều dưỡng, khóa 3, lớp B.

* Lịch thi cụ thể như sau:

 

Thời gian

Môn thực hành nghề

Môn lý thuyết tổng hợp

Từ 06/01/2018 – 07/01/2018

X

 

7h00 (Thứ bảy) 13/01/2018

 

X

* Đề nghị tất cả học viên xem và thực hiện đúng tinh thần thông báo này.

* Lịch thi thực hành nghề có danh sách cụ thể kèm theo.

 

LỊCH THI THỰC HÀNH NGHỀ
KỲ THI THÁNG 01 NĂM 2018, LỚP Y SĨ CHUYỂN ĐỔI ĐIỀU DƯỠNG 3B
(Thời gian: Từ 06/01/2018 đến 07/01/2018)
STT Họ và tên Năm sinh Ngày thi Nhóm Ghi chú
Nam Nữ
1 Nguyễn Thanh  An 18/11/1976        
2 Nguyễn Bừng  Anh 1993  
3 Lê Mỹ  Ảnh   15/4/1994
4 Lê Ngọc Đậm   07/02/1994
5 Giả Đinh  Đăng 25/11/1993  
6 Lê Ngọc Minh  Đào   27/5/1995
7 Nguyễn Tấn  Đạt 20/3/1981  
8 Huỳnh Ngọc  Điệp   26/6/1992
9 Quách Châu  Đoan   19/6/1995
10 Ong Văn  Đức 28/8/1995  
11 Huỳnh Văn  Đức 10/6/1994  
12 Nguyễn Thái  Dương 15/5/1993  
13 Đường Minh  Đương 1990  
14 Dương Hải  Dương 08/7/1994  
15 Nguyễn Lê Hiếu  Duy 25/7/1996  
16 Nguyễn Kim Lý Luận Em   20/6/1994
17 Trần Cẩm  Giang   13/12/1988
18 Tống Trường  Giang 1991  
19 Lý Thị Xây  Ha   10/9/1993
20 Trương Tấn  Hải 21/6/1996  
21 Nguyễn Bích  Hạnh   1983
22 Lê Kim  Hiếu   19/10/1980
23 Nguyễn Tấn  Hưng 03/10/1994  
24 Quách Trường  Hưng 10/02/1992  
25 Đào Thị  Hường   02/8/1990
26 Phan Thị Thúy Huỳnh   06/6/1992
27 Cao Thị Tuyết Kha   18/5/1995
28 Nhan Nhựt Khánh 25/10/1991  
29 Lý Vũ  Kiệt 19/9/1992  
30 Lê Phương  Lam   11/08/1992
31 Lê Trúc  Linh   15/02/1996
32 Bùi Quốc  Lil 15/6/1988  
33 Tạ Huỳnh Thị Cẩm Linh   18/8/1995
34 Trần Tuấn  Linh 05/4/1994  
35 Phạm Ngọc  Mai   08/9/1986
36 Liêu Mi Ni   08/5/1991      
37 Nguyễn Văn Minh 20/11/1974  
38 Trần Thị Chanh Muối 17/02/1995  
39 Nguyễn Ái  My   25/02/1985
40 Nguyễn Thị Diễm My   30/5/1991
41 Trần Văn  Nghĩa 16/01/1991  
42 Huỳnh Thanh Ngọc 17/01/1996  
43 Huỳnh Trọng Nguyễn 02/02/1994  
44 Lý Thị Thanh  Nhanh   12/6/1986
45 Cao Huỳnh  Như   27/02/1995
46 Đặng Ngọc Như   09/9/1990
47 Châu Huỳnh  Như   16/02/1995
48 Chung Thị Diễm  Phương   22/3/1992
49 Tăng Thị Na Rết   20/11/1995
50 Nguyễn Thị Sen   04/12/1992
51 Lê Cao  Tài 27/9/1993  
52 Quách Hồng  Tâm 09/8/1992  
53 Đặng Văn  Tâm 01/01/1993  
54 Phạm Văn  Tân 26/8/1984  
55 Lê Ngọc  Thảo   25/6/1977
56 Trịnh Ngọc  Thảo   19/6/1993
57 Đoàn Anh  Thoại   25/10/1994
58 Nguyễn Anh  Thư   21/9/1995
59 Đường Thị  Thùy   06/8/1991
60 Dương Hà  Tiên   20/9/1996
61 Nguyễn Chí  To 09/9/1990  
62 Bùi Thị Bảo  Trang   09/12/1994
63 Huỳnh Tấn  Trí 01/01/1990  
64 Vỏ Thị Ngọc  Trinh   23/11/1996
65 Lê Ngọc  Tuyết   29/10/1991
66 Nguyễn Thị Ánh  Tuyết   23/8/1994
67 Ngô Bích Vân   20/5/1978
68 Huỳnh Minh  Vị 1990  
69 Lâm Lê Thanh  Vinh 02/01/1993  
70 Nguyễn Thị Bảo  Yến   05/7/1991
Danh sách này có 70 học viên          

Các bài viết liên quan:

TKB - Kết quả học tập
Đơn vị liên quan
Số lượng truy cập

Tổng số lượt truy cập: 249256