Phân công nhiệm vụ phòng Kế Hoạch-Tài Chính

1. Điền Minh Vũ: Kế toán trưởng

- Thực hiện công tác thanh toán các khoản chi trong cơ quan theo qui chế chi tiêu của Trường.

- Thực hiện thủ tục thanh toán, ghi chép tiếp nhận thủ tục thanh toán và lập bảng chấm công hàng tháng. Đối chiếu sổ quỹ với thủ quỹ và kế toán thu, in đầy đủ sổ kế toán hàng tháng.

- Quản lý, lưu giữ các chứng từ thanh toán và các văn bản qui định về chế độ, chính sách có liên quan đến công tác thanh toán.

- Hướng dẫn giải thích thủ tục thanh toán cho CBVC biết, thanh toán các khoản chi thường xuyên của đơn vị.

- Liên hệ với cơ quan Tài chính, Kho bạc để giải quyết những công việc có liên quan.

2. Trương Hoàng Khả Tú: Kế toán thu

- Thực hiện các công việc do phòng phân công.

3. Dương Văn Út Thôi: Kế toán thu

- Thực hiện các công việc do phòng phân công.

Các bài viết liên quan:

TKB - Kết quả học tập
Số lượng truy cập

Tổng số lượt truy cập:

Đang online: