Phân công nhiệm vụ phòng Kế Hoạch-Tài Chính

1. Phạm Ngọc Điệp: Hiệu trưởng - Bí thư Đảng bộ

Phụ trách chung và đặc trách chỉ đạo công tác sau:

- Kế hoạch tài chính, kế hoạch đào tạo, dự án xây dựng và liên kết đào tạo ngoài trường.

- Chủ tịch Hội đồng khoa học đào tạo.

- Giám đốc Trung tâm ngoại ngữ - tin học.

- Chủ tài khoản.

- Trực tiếp chỉ đạo:

+ Phòng Kế hoạch - Tài chính

+ Khoa dược - Xét nghiệm

2. Đỗ Hồng Thi: Phó trưởng phòng

- Trực tiếp phụ trách công tác lập kế hoạch phát triển xây dựng cơ sở vật chất của cơ quan.

- Theo dõi quản lý và báo cáo các nguồn kinh phí hoạt động của Trường cho BGH. Lập dự toán thu chi kinh phí hàng năm và kế hoạch phân bổ kinh phí hàng quí.

- Kiểm tra các mặt công tác kế toán về thanh quyết toán, về các khoản thu, chi của cơ quan, về công tác thủ quỹ, về quản lý sổ sách, tài sản cơ quan.

- Đề xuất, tham mưu cho Hiệu trưởng thực hiện các chế độ chính sách về tài chính, mua sắm tài sản, xây dựng cơ sở vật chất trong cơ quan.

- Lập bảng đối chiếu kinh phí với Kho bạc hàng tháng, hàng quí, năm. Lập báo cáo tài chính hàng năm. Báo cáo các lĩnh vực liên quan đến tài chính khi có yêu cầu.

3. Quách Thị Bé: Kế toán trưởng

- Thực hiện công tác thanh toán các khoản chi trong cơ quan theo qui chế chi tiêu của Trường.

- Thực hiện thủ tục thanh toán, ghi chép tiếp nhận thủ tục thanh toán và lập bảng chấm công hàng tháng. Đối chiếu sổ quỹ với thủ quỹ và kế toán thu, in đầy đủ sổ kế toán hàng tháng.

- Quản lý, lưu giữ các chứng từ thanh toán và các văn bản qui định về chế độ, chính sách có liên quan đến công tác thanh toán.

- Hướng dẫn giải thích thủ tục thanh toán cho CBVC biết, thanh toán các khoản chi thường xuyên của đơn vị.

- Liên hệ với cơ quan Tài chính, Kho bạc để giải quyết những công việc có liên quan.

4. Điền Minh Vũ: Nhân viên tổ Quản lý Đào Tạo

- Quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập của sinh viên - học sinh theo Quy chế đào tạo.

- Tổng hợp giờ đánh giá sinh viên - học sinh của giảng viên.

- Tổng kết điểm học tập của sinh viên - học sinh.

- Quản lý bài thi theo quy định.

- Tham mưu cho lãnh đạo phòng xây dựng kế hoạch đánh giá học sinh theo quy định.

5. Trương Hoàng Khả Tú: Kế toán thu

- Thực hiện các công việc do phòng phân công.

6. Dương Văn Út Thôi: Kế toán thu

- Thực hiện các công việc do phòng phân công.

Các bài viết liên quan:

TKB - Kết quả học tập
Đơn vị liên quan
Số lượng truy cập

Tổng số lượt truy cập: 248448