Phân công nhiệm vụ phòng Kế Hoạch-Tài Chính

1. Phạm Ngọc Điệp: Hiệu trưởng - Bí thư Đảng bộ

Phụ trách chung và đặc trách chỉ đạo công tác sau:

- Kế hoạch tài chính, kế hoạch đào tạo, dự án xây dựng và liên kết đào tạo ngoài trường.

- Chủ tịch Hội đồng khoa học đào tạo.

- Giám đốc Trung tâm ngoại ngữ - tin học.

- Chủ tài khoản.

- Trực tiếp chỉ đạo:

+ Phòng Kế hoạch - Tài chính

+ Khoa dược - Xét nghiệm

2. Quách Thị Bé: Kế toán trưởng

- Thực hiện công tác thanh toán các khoản chi trong cơ quan theo qui chế chi tiêu của Trường.

- Thực hiện thủ tục thanh toán, ghi chép tiếp nhận thủ tục thanh toán và lập bảng chấm công hàng tháng. Đối chiếu sổ quỹ với thủ quỹ và kế toán thu, in đầy đủ sổ kế toán hàng tháng.

- Quản lý, lưu giữ các chứng từ thanh toán và các văn bản qui định về chế độ, chính sách có liên quan đến công tác thanh toán.

- Hướng dẫn giải thích thủ tục thanh toán cho CBVC biết, thanh toán các khoản chi thường xuyên của đơn vị.

- Liên hệ với cơ quan Tài chính, Kho bạc để giải quyết những công việc có liên quan.

3. Điền Minh Vũ: Nhân viên tổ Quản lý Đào Tạo

- Quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập của sinh viên - học sinh theo Quy chế đào tạo.

- Tổng hợp giờ đánh giá sinh viên - học sinh của giảng viên.

- Tổng kết điểm học tập của sinh viên - học sinh.

- Quản lý bài thi theo quy định.

- Tham mưu cho lãnh đạo phòng xây dựng kế hoạch đánh giá học sinh theo quy định.

4. Trương Hoàng Khả Tú: Kế toán thu

- Thực hiện các công việc do phòng phân công.

5. Dương Văn Út Thôi: Kế toán thu

- Thực hiện các công việc do phòng phân công.

Các bài viết liên quan:

TKB - Kết quả học tập
Đơn vị liên quan
Số lượng truy cập

Tổng số lượt truy cập:

Đang online: