Phân công nhiệm vụ Khoa Khoa Học Cơ Bản

1. Nguyễn Thị Tú Trân: Giáo viên bộ môn Ngoại ngữ

Nhiệm vụ chính:

- Giảng dạy môn Tiếng Anh cho các khối lớp Cao đẳng và Trung cấp.

Kiêm nhiệm:

- Quản lý phòng thực hành lab.

- Làm công tác giáo viên chủ nhiệm theo phân công.

2. Lâm Nguyễn Đông Hải: Tổ trưởng bộ môn GDTC

Nhiệm vụ chính:

- Giảng dạy và quản lý môn học GDTC cho các khối lớp Trung cấp và Cao đẳng.

Kiêm nhiệm:

- Quản lý môn học GDQP-AN.

- Phụ trách chung các phong trào TDTT của nhà trường bao gồm: xây dựng kế hoạch, tổ chức sự kiện, và theo dõi phong trào TDTT của giáo viên và SV-HS.

- Làm công tác giáo viên chủ nhiệm theo phân công.

3. Lý Tú Cầm: Giáo viên bộ môn Ngoại ngữ

Nhiệm vụ chính:

- Giảng dạy môn Tiếng Anh cho các khối lớp Cao đẳng và Trung cấp.

- Quản lý môn học tiếng Anh khối Trung cấp.

Kiêm nhiệm:

-Thư ký Khoa: theo dõi chấm công, dự trù và mua sắm văn phòng phẩm, giữ quỹ Khoa.

-Làm công tác giáo viên chủ nhiệm theo phân công.

4. Mã Mỹ Ngọc: Giáo viên bộ môn Ngoại ngữ

Nhiệm vụ chính:

- Giảng dạy môn Tiếng Anh cho các khối lớp Cao đẳng và Trung cấp.

Kiêm nhiệm:

- Quản lý phòng thực hành lab.

- Làm công tác giáo viên chủ nhiệm theo phân công.

5. Nguyễn Quốc Sil: Phó trưởng Khoa - BT. Đoàn trường

Nhiệm vụ chính:

- Giảng dạy và quản lý môn Tin học cho các khối lớp Cao đẳng và Trung cấp.

- Xây dựng và cải cách chương trình tin học cho các khối lớp.

Kiêm nhiệm:

- Quản lý phòng thực hành tin học 1, 2.

- Tham gia công tác tuyển sinh TCCN, Cao đẳng theo phân công Phòng ĐT-NCKH.

6. Nguyễn Thị Thuận Ngân: Giảng viên bộ môn Triết học

Nhiệm vụ chính:

- Giảng dạy môn triết học (chính trị) cho các khối lớp Cao đẳng và Trung cấp.

- Xây dựng và cải cách chương trình chính trị cho các khối lớp.

Các bài viết liên quan:

TKB - Kết quả học tập
Đơn vị liên quan
Số lượng truy cập

Tổng số lượt truy cập:

Đang online: