Kết quả thi các môn học năm học 2019 - 2020

Các kết quả thi được sắp xếp theo thứ tự của ngày thi các môn học. Nhấn vào các tiêu đề bên dưới để tải về kết quả thi của các môn học.

Tiêu đề Ngày đăng
Kết quả thi môn Vật lý CĐ Dược 5A, 6A, 7A,B,C 24/08/2018
Kết quả thi môn Khởi tạo doanh nghiệp DTC2A 02/08/2018
Kết quả thi môn Khởi tạo doanh nghiệp DTC2B 02/08/2018
Kết quả thi môn CSSK phụ nữ bà mẹ và gia đình DDTH24 02/08/2018
Kết quả thi môn CSSK trẻ em DDTH24 02/08/2018
Kết quả thi môn Vật lý đại cương CĐDLT1A, CĐDLT1B 19/06/2017
Kết quả thi môn Quản lý điều dưỡng CĐĐD8A, CĐĐD8B 19/06/2017
Kết quả thi môn Pháp luật tổ chức quản lý dược CĐD4A, B, C, D 19/06/2017
Kết quả thi môn Pháp chế dược quản lý tồn trữ thuốc DSTHLT9 19/06/2017
Kết quả thi môn Phá thai an toàn và toàn diện CĐHS2 19/06/2017
Kết quả thi môn Marketing dược DSTHLT9, DTC1 19/06/2017
Kết quả thi môn Kinh tế dược CĐD4A, B, C, D 19/06/2017
Kết quả thi môn Đường lối cách mạng ĐCSVN CĐHS2 19/06/2017
Kết quả thi môn Dân số kế hoạch hóa gia đình CĐHS2 19/06/2017
Kết quả thi môn Chăm sóc mắt CĐĐD8A, CĐĐD8B 19/06/2017
Kết quả thi môn Quản trị kinh doanh dược CĐD4A, B, C, D 20/05/2017
Kết quả thi môn Hóa sinh CĐĐDLT3, CĐDLT1A, CĐDLT1B 20/05/2017
Kết quả thi môn Da liễu CĐĐD8A, CĐĐD8B 20/05/2017
Kết quả thi môn Pháp chế dược CĐD4A, CĐD4B, CĐD4C, CĐD4D 10/05/2017
Kết quả thi môn Kỹ năng giao tiếp bán hàng CĐD4A, B, C, D 10/05/2017
TKB - Kết quả học tập
Đơn vị liên quan
Số lượng truy cập

Tổng số lượt truy cập: 249407